طراحی سی دی و کاور سی دی

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور سی دی یکی از مسائل مورد توجه سازمان است. افراگرافیک عهده دار امور طراحی و چاپ روی سی دی و دی وی دی تبلیغاتی و حتی رایت آنها در تعداد مورد نظر مشتریان گرامی می باشد.
طراحی سی دی و کاور سی دی
معمولاً در طراحی سی دی، دی وی دی و جلد آنها طراح یک فضای مشخص و استاندارد را در اختیار دارد. در این گونه طراحی ، دو بخش اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
✔ طراحی روی سی دی و دی وی دی
✔ طراحی بسته هر یک از آن ها


طراحی سی دی و کاور سی دی