طراحی سی دی و کاور سی دی

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور سی دی یکی از مسائل مورد توجه سازمان است. افراگرافیک عهده دار امور طراحی و چاپ روی سی دی و دی وی دی تبلیغاتی و حتی رایت آنها در تعداد مورد نظر مشتریان گرامی می باشد.
طراحی سی دی و کاور سی دی
معمولاً در طراحی سی دی، دی وی دی و جلد آنها طراح یک فضای مشخص و استاندارد را در اختیار دارد. در این گونه طراحی ، دو بخش اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
  • ✔ طراحی روی سی دی و دی وی دی
  • ✔ طراحی بسته هر یک از آن ها


طراحی سی دی و کاور سی دی

نمونه کار ها

طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی
طراحی کاور سی دی,طراحی کاور دی وی دی,طراحی روی سی دی,طراحی روی دی وی دی,چاپ سی دی,رایت سی دی